skyline


Algemene Voorwaarden

1.8 1 1 1 1 1 Rating 1.80 (5 Votes)

Disclaimer Deze disclaimer bevat de gebruikersvoorwaarden en privacystatement die tot heden geldig zijn. Onderstaande rechten en voorwaarden gelden voor alle websites die in eigendom zijn van of worden beheerd door Harper-Douglas Max L.L.C. te Walnut C.A. U.S.A. (verder weergegeven als Harper-Douglas Max). 

Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Harper-Douglas Max in beheer heeft (verder weergegeven als Harper-Douglas Max site(s)). Concreet gelden deze voorwaarden onder andere voor Dolcevia.com, HDM.agency, Italie-Reisaanbiedingen.website, Italiereisspecialist.online en alle subdomeinen. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Harper-Douglas Max in beheer heeft (verder weergegeven als Harper-Douglas Max site(s)).

Aanbevolen gerelateerde links

Privacy Verklaring Privacy Verklaring
Dolcevia.com is eigendom van Harper-Douglas Max, LLC en vindt het belangrijk dat de gebruikers van...

1.0 Rechten
Alle rechten op de inhoud van alle Harper-Douglas Max sites berusten bij Harper-Douglas Max L.L.C. te Walnut C.A. U.S.A., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de betreffende site. Dit geldt tevens voor alle inhoud van Dolcevia.com. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de Harper-Douglas Max sites en haar toeleveranciers op de inhoud van betreffende Harper-Douglas Max site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Harper-Douglas Max c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van de Harper-Douglas Max sites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om informatie verkregen uit de Harper-Douglas Max sites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op de Harper-Douglas Max sites en de totstandkoming van de Harper-Douglas Max sites is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Harper-Douglas Max, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Harper-Douglas Max sites staan opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Harper-Douglas Max c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Harper-Douglas Max sites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Harper-Douglas Max is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Harper-Douglas Max sites voor gebruiker. Harper-Douglas Max is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van Harper-Douglas Max, de personeelsleden van Harper-Douglas Max en van de personen voor wie Harper-Douglas Max verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.1 Tekst, afbeeldingen, video's en andere media.
Elke tekst, afbeelding, video en andere media die door een derde partij op een van de Harper-Douglas Max sites worden geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Harper-Douglas Max. Harper-Douglas Max is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie, foto's en afbeeldingen welke op de Harper-Douglas Max sites beschikbaar word(t/en) gesteld.

1.2 ´Notice and Takedown´ procedure.
Indien u van mening bent dat content die op een Harper-Douglas Max site is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd is met de gedragsregels van de website, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met onderstaande informatie:

 • Een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreuk makend is alsmede de vindplaats van deze inbreuk makende content.
 • Een meer nauwkeurige beschrijving van de reden waarom de content inbreuk makend is.
 • Gegevens voor zover bekend, van degene die de inbreuk makende content op de website heeft geplaatst.
 • Bewijs dat content inbreuk makend is.
 • Contactgegevens die ons in staat stellen contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres).
 • U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend.
 • Schade die ontstaat door misbruik van de ´Notice and Takedown´ procedure zal op u worden verhaald.
 • >p>U vrijwaart Harper-Douglas Max nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken met derden naar aanleiding van uw klacht.Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen. Indien uw klacht volgens ons voldoet aan bovenstaande vereisten, zullen wij de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zullen de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de gedragsregels die op de website van toepassing zijn en het door u aangedragen bewijsmateriaal. Na beoordeling van uw klacht beslist Harper-Douglas Max of de content definitief verwijderd blijft of weer terug op de website geplaatst zal worden. U wordt van het besluit per e-mail op de hoogte gebracht.

1.3 Artikelen toevoegen/wijzigen door bezoekers.
Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan een bestaande pagina dan publiceert u een nieuw document. Bij de door u doorgevoerde wijzigingen zullen wij uw gebruikersnaam weergeven zodat u bekend wordt als de auteur van de wijziging.

1.4 Identificatie van een auteur.
Om een wijziging te publiceren of een nieuwe pagina aan te maken dient u ingelogd te zijn met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam, sommige namen zijn echter niet toegestaan. Door gebruikers te vragen om zich te registeren en in te loggen probeert Harper-Douglas Max ongeoorloofd gebruik of spam te voorkomen.

1.5 Verwerking van persoonsgegevens.
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een contract afsluit, iets bestelt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Harper-Douglas Max) legt Harper-Douglas Max gegevens vast. Harper-Douglas Max gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Harper-Douglas Max, van haar zusterondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden, op de hoogte te houden. Hierbij tracht Harper-Douglas Max rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Harper-Douglas Max per email. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Tevens zijn op de contracten van onze dienstverlening de algemene voorwaarden van Harper-Douglas Max van toepassing.

1.6 Klikgedrag.
Op de Harper-Douglas Max sites worden algemene bezoekersgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals dat algemeen gebruikelijk is bij de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Harper-Douglas Max haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

1.7 Gebruik van Cookies: Zie Privacy Verklaring.

1.8 Harper-Douglas Max en andere websites.
Op de Harper-Douglas Max sites treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Harper-Douglas Max kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement (zie punt 2.0).

1.9 Gedragsregels.
Op de Harper-Douglas Max site dient rekening gehouden te worden met de volgende gedragsregels:

  • Het is niet toegestaan om racistische uitingen te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan om teksten met grof taalgebruik te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan teksten te plaatsen met als doel eigen reclame te uiten.
  • Het is niet toegestaan afbeeldingen te plaatsen die pornografische van aard zijn.
  • Het is niet toegestaan afbeeldingen met copyrights van derden te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan persoonsgegevens te vermelden tenzij hier nadrukkelijk om wordt gevraagd.
  • Informatie hoeft niet dubbel te worden geplaatst.
  • Let bij het plaatsen van afbeeldingen op de grootte van de afbeelding om laadtijden zo laag mogelijk te houden.
  • Heb tolerantie voor andermans mening en/of smaak, ook al strookt deze niet met die van uzelf.
  • Link naar de eindbestemming om surfgemak te bevorderen.
  • Men dient zich te houden aan de algemeen geaccepteerde gedragsregels die gelden binnen de Nederlandse samenleving.

1.10 Wijzigingen.
Harper-Douglas Max behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer daarom regelmatig de Harper-Douglas Max voorwaarden.

2.0 Privacy statement.
Harper-Douglas Max, waarvan deze site onderdeel is, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Harper-Douglas Max houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Harper-Douglas Max L.L.C., Walnut C.A. U.S.A.

De redactie van Dolcevia.com geeft deze reis of bestemming in Italië een cijfer  4/ 5 sterren

Verdere Gegevens

We proberen je de meest recente en accurate informatie te geven, controleer echter altijd de datum van dit bericht (publicatie/gewijzigd op 12-10-2018 12:18:25) en indien er onjuistheden in staan mag je deze uiteraard doorgeven aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoek méér op Dolcevia.com kies een reisthema of vakantie bestemming !

Excursies

Over links en aanbevelingen in dit artikel

De besproken hotels en restaurants in dit artikel worden door ons objectief aanbevolen. Links voor hotels die in de tekst staan zullen we zo veel mogelijk voorzien van een hotel reserverings link waardoor wij een kleine commissie ontvangen. Indien je een gesponsored bericht treft staat dit er altijd bij.

Reispromoties:

Wat zeggen onze lezers over Dolcevia.com?

John Nijhuis

"Ik werk het hele jaar voor mijn vakantie naar Italie. Om de rest van het jaar te kunnen blijven genieten is een uitstekend alternatief Dolcevia.com"

Laura Cassese
"De website bevat veel informatie over allerhande zaken betreffende Italië, die je elders niet vindt."

Loes van Krieken
"Altijd erg informatief op een leuke en spontane manier!"

An van Laer
"Inspirerende foto's, fijne vakantie-ideeën!"

Leen Pelemans
"Geeft veel info op elk vlak, zeer toffe en boeiende lectuur! Meer hoeft een Italia fan niet te hebben!!!!"

Renee van de Wege 
"De website geeft mij inspiratie om te genieten van het leven. Zoals de echte italianen doen!" 

Marco Leeuwrik
"Leuk om in de stemming te komen voor wéér een vakantie naar Italië; de site dient mij altijd weer ter inspiratie!"

Paola Vecchio
"Als ik op mijn werk zit vol met stress en jullie nieuwsbrief komt binnen of ik surf op jullie website, dan raak ik helemaal ontspannen en droom weg bij de mooie artikels en foto's. Zalig. You make my day! Meer van dat!"

Laura de Weerd
"Dat fijne Italïe-gevoel ook als we thuis zijn

Website statistieken en bezoekers

Dolcevia.com bereikt in 2018 meer dan 80,000 Italië liefhebbers per maand. Buiten de normale rapportages over het gebruik van de website weten wij meer over deze markt omdat we jaarlijks twee consumenten onderzoeken uitvoeren. Uit onze cijfers en resultaten kunnen we trends constateren en daar op inspelen voordat anderen het doen. Dat maakt Dolcevia.com speciaal, want zover we het weten doet niemand dit op de Nederlandstalige markt. Als je wilt weten wat er volgend jaar populair gaat worden hoef je het maar te vragen, wij hebben het antwoord.

Transparante cijfers

Wil je weten hoe goed we het doen? Kijk dan naar de volgende cijfers, deze geven in het kort aan hoeveel bezoekers we hebben en waar ze vandaan komen. Wil je meer weten dan sturen we je graag op maat informatie toe. Meten via Alexa of andere websites is volgens ons vrij onbetrouwbaar daarom zijn we open over onze statistieken en kan iedereen deze raadplegen.

Hoe kan je met ons samenwerken?

Wil je samenwerken met Dolcevia.com dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden. Wil je een op maat gemaakt voorstel dan kun je contact opnemen met Nelleke, Olga of Elisabeth voor meer informatie.

Welke soorten samenwerkingen bestaan er?

 • Promotie van een regio of district door middel van individuele reizen, een blog Tour of educatieve reis met als doel promotie van een bestemming of reis.
 • Opstellen van een of meerdere artikelen in lijn met SEO normen voor andere websites of blogs. Inclusief het gebruik van ons eigen beeldmateriaal. De samenwerking kan worden beperkt tot een artikel of worden voortgezet op en langere termijn
 • Een post opstellen over een dienst of product dat door een van onze redactieleden werd uitgetest, meestal een artikel met een gesponsorde link in de tekst. Wij melden dit wel aan de lezer.
 • Het plaatsen van banner advertenties, deze verschijnen in de leaderboard positie en/of de zijbalk van een bepaalde website pagina of verschillende pagina's.
 • Heb je een ander idee om jouw product, hotel of service aandacht te geven op Dolcevia.com neem dan contact met ons op. Rechts beneden op deze pagina zie je een contact tab, klik hierop en schrijf ons een bericht.
CONTACT
1000 tekens over

Boek je verblijf met Booking.com

Booking.com

Hiermee steun je Dolcevia.com, het werk van onze schrijvers en journalisten en uiteraard ook SLOW toerisme naar Italie! Dolcevia.com werd in 2008 opgericht en is 100% onafhankelijk, we hebben als doel gevarieerd en zo objectief mogelijk informatie te geven over Italie.

Boek nu Autohuur & Transfers in Italie

*Je kunt hierop vertrouwen! Rideways.com en Rentalcars.com zijn beide merknamen van Booking.com

Aanrader, bestel hier je Made in Italy etenswaren

Wil je eerst meer informatie hierover, klik dan hier.

Link naar Made in Italy Gourmet Store//ir-it.amazon-adsystem.com/e/ir?t=dolcevia-21&l=ur2&o=29 via Amazon.

We willen graag dat jouw bezoek een fijne ervaring is, om dit te waarborgen vragen we je of we enkele cookies mogen plaatsen.
Meer informatie Ok