Dit zijn onze gebruikersvoorwaarden. iedereen die dolcevia.com bezoekt gaat akkoord met de onderstaande punten en leest tevens onze PRIVACY VOORWAARDEN. gegevens en Onderstaande rechten en voorwaarden gelden voor alle websites die in eigendom zijn van of worden beheerd door Harper-Douglas Max L.L.C. te Walnut C.A. U.S.A. (verder weergegeven als Harper-Douglas Max).

Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Harper-Douglas Max in beheer heeft (verder weergegeven als Harper-Douglas Max site(s)). Concreet gelden deze voorwaarden onder andere voor Dolcevia.com, HDM.agency en alle subdomeinen. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Harper-Douglas Max in beheer heeft (verder weergegeven als Harper-Douglas Max site(s)).

Lees tevens onze Privacy Verklaring 

1.0 Rechten
Alle rechten op de inhoud van alle Harper-Douglas Max sites berusten bij Harper-Douglas Max L.L.C. te Walnut C.A. U.S.A., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de betreffende site. Dit geldt tevens voor alle inhoud van Dolcevia.com. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de Harper-Douglas Max sites en haar toeleveranciers op de inhoud van betreffende Harper-Douglas Max site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Harper-Douglas Max c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van de Harper-Douglas Max sites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om informatie verkregen uit de Harper-Douglas Max sites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op de Harper-Douglas Max sites en de totstandkoming van de Harper-Douglas Max sites is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Harper-Douglas Max, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Harper-Douglas Max sites staan opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Harper-Douglas Max c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Harper-Douglas Max sites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Harper-Douglas Max is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Harper-Douglas Max sites voor gebruiker. Harper-Douglas Max is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van Harper-Douglas Max, de personeelsleden van Harper-Douglas Max en van de personen voor wie Harper-Douglas Max verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.1 Tekst, afbeeldingen, video's en andere media.
Elke tekst, afbeelding, video en andere media die door een derde partij op een van de Harper-Douglas Max sites worden geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Harper-Douglas Max. Harper-Douglas Max is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie, foto's en afbeeldingen welke op de Harper-Douglas Max sites beschikbaar word(t/en) gesteld.

1.2 ´Notice and Takedown´ procedure.
Indien u van mening bent dat content die op een Harper-Douglas Max site is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd is met de gedragsregels van de website, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met onderstaande informatie:

 • Een nauwkeurige beschrijving van de content die volgens u inbreuk makend is alsmede de vindplaats van deze inbreuk makende content.
 • Een meer nauwkeurige beschrijving van de reden waarom de content inbreuk makend is.
 • Gegevens voor zover bekend, van degene die de inbreuk makende content op de website heeft geplaatst.
 • Bewijs dat content inbreuk makend is.
 • Contactgegevens die ons in staat stellen contact met u op te nemen (naam, adres telefoonnummer en emailadres).
 • U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend.
 • Schade die ontstaat door misbruik van de ´Notice and Takedown´ procedure zal op u worden verhaald.
 • U vrijwaart Harper-Douglas Max nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken met derden naar aanleiding van uw klacht.
 • Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Indien uw klacht volgens ons voldoet aan bovenstaande vereisten, zullen wij de desbetreffende content voorlopig verwijderen.
 • U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.
 • Wij zullen de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de gedragsregels die op de website van toepassing zijn en het door u aangedragen bewijsmateriaal.
 • Na beoordeling van uw klacht beslist Harper-Douglas Max of de content definitief verwijderd blijft of weer terug op de website geplaatst zal worden.
 • U wordt van het besluit per e-mail op de hoogte gebracht.

1.3 Artikelen toevoegen/wijzigen door bezoekers.
Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan een bestaande pagina dan publiceert u een nieuw document. Bij de door u doorgevoerde wijzigingen zullen wij uw gebruikersnaam weergeven zodat u bekend wordt als de auteur van de wijziging.

1.4 Identificatie van een auteur.
Om een wijziging te publiceren of een nieuwe pagina aan te maken dient u ingelogd te zijn met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam, sommige namen zijn echter niet toegestaan. Door gebruikers te vragen om zich te registeren en in te loggen probeert Harper-Douglas Max ongeoorloofd gebruik of spam te voorkomen.

1.5 Verwerking van persoonsgegevens.
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een contract afsluit, iets bestelt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Harper-Douglas Max) legt Harper-Douglas Max gegevens vast. Harper-Douglas Max gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Harper-Douglas Max, van haar zusterondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden, op de hoogte te houden. Hierbij tracht Harper-Douglas Max rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Harper-Douglas Max per email. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Tevens zijn op de contracten van onze dienstverlening de algemene voorwaarden van Harper-Douglas Max van toepassing.

1.6 Klikgedrag.
Op de Harper-Douglas Max sites worden algemene bezoekersgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals dat algemeen gebruikelijk is bij de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Harper-Douglas Max haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

1.7 Gebruik van Cookies: Zie Privacy Verklaring.

1.8 Harper-Douglas Max en andere websites.
Op de Harper-Douglas Max sites treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Harper-Douglas Max kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement (zie punt 2.0).

1.9 Gedragsregels.
Op de Harper-Douglas Max site dient rekening gehouden te worden met de volgende gedragsregels:

 • Het is niet toegestaan om racistische uitingen te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om teksten met grof taalgebruik te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan teksten te plaatsen met als doel eigen reclame te uiten.
 • Het is niet toegestaan afbeeldingen te plaatsen die pornografische van aard zijn.
 • Het is niet toegestaan afbeeldingen met copyrights van derden te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan persoonsgegevens te vermelden tenzij hier nadrukkelijk om wordt gevraagd.
 • Informatie hoeft niet dubbel te worden geplaatst.
 • Let bij het plaatsen van afbeeldingen op de grootte van de afbeelding om laadtijden zo laag mogelijk te houden.
 • Heb tolerantie voor andermans mening en/of smaak, ook al strookt deze niet met die van uzelf.
 • Link naar de eindbestemming om surfgemak te bevorderen.
 • Men dient zich te houden aan de algemeen geaccepteerde gedragsregels die gelden binnen de Nederlandse samenleving.

1.10 Wijzigingen.
Harper-Douglas Max behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer daarom regelmatig de Harper-Douglas Max voorwaarden.

2.0 Privacy statement.
Harper-Douglas Max, waarvan deze site onderdeel is, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Harper-Douglas Max houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Harper-Douglas Max L.L.C., Walnut C.A. U.S.A.