Ga je naar Italie? Verplicht melden via regionaal gezondheidslijn
Ga je naar Italie? Verplicht melden via regionaal gezondheidslijn

Je hebt het misschien al gelezen in een van onze vorige berichten. Als je in 2021 naar Italië vertrekt ben je verplicht dit door te geven aan de regionale gezondheidsdienst, de meldplichting. Iedere regio heeft nu speciale GRATIS Covid-19 - telefoonnummers in dienst gesteld om je verblijf te melden. Omdat de Italiaanse overheid het niet nodig vond deze pagina met telefoonnummers te vertalen, kun je vertrouwen op onze vertaling. 

Wanneer u naar of in Italië reist: Neem geen risico, bel het noodnummer 112 of 118 direct als het echt nodig is. Blijf bij klachten of twijfels thuis, ga niet naar de Spoed of Eerste Hulp of naar de huisartsenpost, maar bel een huisarts, kinderarts of dienstdoende arts. Of bel het regionale gratis nummer of het algemene gratis nummer 1500. Je kunt de telefoonnummers en informatie opde kaart ook downloaden via deze link.

Kaart met regionale (gratis) telefoonnummers en meldingsplicht van aankomst m.b.t. Covid

Je mag de kaart ook delen of in een ander scherm openen via deze link.

{source}<span style="font-family: courier new, courier, monospace;"><div class="map-responsive"><iframe src="https://dolcevia.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=826fbf1a6c834d7296f290b30510bfa6" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>iFrames are not supported on this page.</iframe></div></span>{/source}


Belangrijke adressen

  


Meer over dit onderwerp?