.. ..
Update 16 mei
Update 16 mei
Tevreden over dit artikel?
Thank you for rating this article.

Tijdens de videoconferentie tussen de ministerraad en de regio´s zijn vanaf maandag 18 mei de lijnen voor de heropening van fase 2 vastgesteld. Er werd voornamelijk over de Inail-protocollen voor beveiliging gesproken. De regio´s hadden gevraagd om een snellere versoepeling van de regels, maar premier Conte wil meer voorzichtigheid in acht nemen. Duidelijk is wel dat de Mininster van Buitenlandse Zaken di Maio een groot voorstander is van een snelle heropening t.b.v het toerisme, we zijn met dit decreet alvast een paar passen dichterbij deze werkelijk.

Wat zijn de voornaamste veranderingen?

Reizen tussen de regio’s zal weer mogelijk zijn, met uitzondering van Lombardije. Strenge straffen voor hen die zich niet houden aan de voorschriften zoals deze eerder werden vastgelegd.

De regio´s krijgen meer zeggenschap over het implementeren van de regels.

De regering heeft de reeds aangekondigde opening van activiteiten (persoonlijke diensten, detailhandelsverkopen) vastgesteld en de regio's zullen bepalen welke andere activiteiten kunnen worden geopend zodra de nieuwe bepaling ingaat en op basis van de dagelijks verzamelde technische gegevens.

Kan reizen binnen Europa vanaf 3 juni?

Italië bereidt zich voor om de grenzen met de rest van Europa te heropenen. In het besluit en in de daaropvolgende Dpcm die de regering de afgelopen uren heeft gelanceerd, staat nog niets over de mogelijkheid om vanaf 3 juni Italië binnen te komen vanuit de landen van de Europese Unie, het Schengengebied inclusief Zwitserland en Monaco. (Althans wij hebben er officieel nog niets definitiefs over kunnen vinden, hoewel sommige kranten dit wel melden. red.)

De betrokken ministers willen dat voor degenen die de grens oversteken, de verplichte quarantaine met isolatie van 14 dagen wordt opgeheven. Een maatregel die de toeristenstroom op gang zou moeten brengen met het oog op de komende zomer, zoals voorgesteld door de ministers Vincenzo Amendola, Dario Franceschini en Luigi Di Maio. Er is kennelijk nog overleg nodig met de overige lidstaten van de EU, waarschijnlijk reden waarom er in het decreet van 16 mei nog geen melding van wordt gemaakt. Hiervoor is het dus ook van belang ook de EU maatregelen te lezen.

Wat zijn de maatregelen in EU verband?

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic_nl 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-tourism-europe-practical-guidance-travellers-and-companies_nl 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/QANDA_20_870

Wat is het volledige tekst van het decreet van 16 mei?

Artikel 1 (Maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken)

1. Met ingang van 18 mei 2020 is reizen binnen het regionale grondgebied niet meer aan enige beperking onderworpen, met in acht neming van de meer restrictieve beperkingsmaatregelen die zijn aangenomen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het wetsdecreet van 25 maart 2020, nr. 19, en die betrekking hebben op specifieke gebieden van het regionale grondgebied, tenzij de epidemiologische situatie verandert.

2. Tot 2 juni 2020 is reizen verboden zonder bewijsvoering in openbare en particuliere vervoermiddelen naar een andere regio dan de regio waar u zich momenteel bevindt, behalve voor werk, absolute urgentie of om redenen van gezondheid; in ieder geval is terugkeer naar huis, woning of woning toegestaan.

3. Vanaf 3 juni 2020 kan reizen op door heel Italie alleen worden beperkt door de maatregelen zoals omschreven in artikel 2 van de besluitwet van 25 maart 2020, n. 19 die betrekking hebben op specifieke gebieden van het nationale grondgebied, volgens de beginselen van beschikbaarheid van voorzieningen evenredig aan het epidemiologische risico dat in deze gebieden werkelijk aanwezig is.

4. Het is ten strengste verboden om een woning te bezoeken van, of samen te gaan wonen met iemand die aan de quarantainemaatregel onderworpen zijn in opdracht van de gezondheidsautoriteit, omdat zij positief zijn voor het virus, tijdens het herstel of na een ziekenhuisopname.

5. Burgemeesters kunnen de tijdelijke sluiting van specifieke openbare of voor het publiek toegankelijke gebieden gelasten, wanneer het onmogelijk is om de persoonlijke veiligheidsafstand van één meter afdoende te garanderen.

6. Economische en productieactiviteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat zij de regels respecteren van protocollen of richtlijnen, geschikt om het op nationaal niveau vastgestelde besmettingsgevaar in de operationele sector of op soortgelijke gebieden te voorkomen of te verminderen. De afzonderlijke regio's kunnen hun eigen protocollen vaststellen, zolang zij in overeenstemming zijn met de principes in de protocollen van de nationale richtlijnen. De beperkende maatregelen van economische en productieactiviteiten kunnen, in overeenstemming met de beginselen van toereikendheid en evenredigheid, worden vastgesteld met maatregelen die zijn uitgevaardigd overeenkomstig artikel 2 van het wetsdecreet van 25 maart 2020, nr. 19 of paragraaf 8.

7. Het niet naleven van de inhoud van de in lid 6 bedoelde regionale of nationale protocollen of richtlijnen, waar die niet voor voldoende bescherming zorgen, zal betekenen dat de activiteit wordt stilgelegd totdat de veiligheidsvoorwaarden zijn hersteld.

8. Om ervoor te zorgen dat de economische en productieactiviteiten en alle andere activiteiten onder veilige omstandigheden worden verricht, volgen de regio's dagelijks de ontwikkeling van de epidemiologische situatie op hun grondgebied en, in verband hiermee, de beschikking heeft over een toereikend regionaal gezondheidssysteem. De monitoringgegevens worden dagelijks door de Gewesten meegedeeld aan het Ministerie van Volksgezondheid, het Hoger Instituut voor Gezondheid en de technisch-wetenschappelijke commissie waarnaar wordt verwezen in opdracht van het hoofd van de afdeling Civiele Bescherming van 3 februari 2020, n. 630 en de latere wijzigingen hiervan. Met betrekking tot de voortgang van de epidemiologische situatie in het gebied, vastgesteld volgens de criteria die zijn vastgelegd in het decreet van de minister van Volksgezondheid van 30 april 2020 en de mogelijke wijzigingen ervan, en in afwachting van de goedkeuring van de besluiten van de voorzitter van de ministerraad overeenkomstig art. 2 van het wetsbesluit 25 maart 2020, n. 19 kunnen de Gewesten, door gelijktijdig de minister van Volksgezondheid te informeren, ook in het kader van de economische en productieactiviteiten die op het regionale grondgebied worden uitgevoerd, afwijkende, uitbreidende of beperkende maatregelen invoeren zoals deze werden vastgelegd in artikel 2 van wetsbesluit 25 Maart 2020, n. 19.

Artikel 2 (Sancties en controles)

1. Tenzij het feit een misdrijf betreft, worden overtredingen van de bepalingen van dit besluit of van de uitvoering van dit besluit en de verordeningen die hierop betrekking hebben, gestraft met een bestuurlijke sanctie (geldboete), zoals beschreven in artikel 4, eerste lid, van het wetsdecreet 25 maart 2020 n. 19. In gevallen waarin de overtreding is begaan bij de uitoefening van een bedrijfsactiviteit, is ook de aanvullende administratieve sanctie van sluiting van deze activiteit van toepassing die kan lopen van 5 tot 30 dagen.

2. Regels met betrekking tot het opsporen van overtredingen of een vermindering van de opgelegde sancties van artikel 4, derde lid, van de besluitwet van 25 maart 2020 n. 19. De prefect legt sancties op voor overtredingen van door de nationale autoriteiten gelaste maatregelen. Straffen voor overtredingen van maatregelen die door regionale en lokale autoriteiten zijn opgelegd, worden bepaald door de autoriteiten die ze hebben bevolen. Na verificatie van de in lid 1, tweede zin, bedoelde schendingen, kan de bevoegde autoriteit, indien nodig om voortzetting of herhaling van de schending te voorkomen, de tijdelijke stopzetting van de activiteit of het bedrijf voor een duur van 5 en ten hoogste 50 dagen opleggen. Deze sluitingsperiode wordt in mindering gebracht op de overeenkomstige bijkomende sanctie die definitief wordt opgelegd wanneer deze wordt uitgevoerd. Bij herhaalde overtreding van dezelfde bepaling wordt de administratieve sanctie verdubbeld en wordt de bijkomende sanctie maximaal toegepast.

3. Tenzij het feit een schending van artikel 452 van het wetboek van strafrecht betreft of in ieder geval een ernstiger misdrijf betreft, wordt de schending van de maatregel, bedoeld in artikel 1, vierde lid, bestraft overeenkomstig artikel 260 van het koninklijk besluit van 27 juli 1934, n. 1265.

5. De prefect zorgt voor de uitvoering van de maatregelen die door de overheidsinstanties zijn opgedragen, en houdt toezicht op de uitvoering van de resterende maatregelen door de bevoegde autoriteiten.

Artikel 3 (Overgangs- en slotbepalingen)

1. De in dit besluit genoemde maatregelen zijn van toepassing van 18 mei 2020 tot en met 31 juli 2020, met in achtneming van de verschillende voorwaarden voorzien in artikel 1.

2. De bepalingen van dit decreet zijn ook van toepassing op de regio's met bijzondere statuten en op de autonome provincies Trento en Bolzano, zolang deze overeenkomen met hun respectieve statuten en relatieve uitvoeringsregels.

Corona virus articles

december 31, 2020

Ons 'reisadvies' voor 2021

in Reistips uit Italië

door Elisabeth Bertrand

Ben je onzeker over je vakantieplannen voor 2021. Je bent niet alleen.  Als je pas ten vroegste in april een vaccinatie kunt verwachten en de regering je het reizen afraadt valt de vakantie van 2021 misschien ook niet te redden. Deze zomer, toen we ons nog bezig hielden met het ene na het andere bericht over coronavirus reisbeperkingen werd ik meerdere malen op mijn vingers getikt voor het gebruik van het woord reisadvies. Het woord, vooral in gebruik door het ministerie van Buitenlandse Zaken, betekende voor veel mensen een decreet, een mooi woord dat dit jaar zijn intrede deed in het algemeen spraakgebruik, maar dat is het niet.  Het is namelijk niet meer dan een advies, dit zeggen ze zelf ook. Wat in feite betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor je welzijn als je tegen het ministerieel reisadvies toch op reis gaat. M.a.w. Je bent er zelf bij.   
november 04, 2020

Covid-19, update 4 november

in Reistips uit Italië

door Nelleke Pruijs

(update 4 november 2020) De nieuwe maatregelen zijn bedoeld zijn om een volledige nationale lockdown te voorkomen, waaronder de capaciteit van het openbaar vervoer met 50 procent zal verminderen, winkelcentra in het weekend zullen sluiten, musea worden volledig gesloten en alle middelbare scholen gaan over op afstandsonderwijs.
oktober 27, 2020

Massimo Bottura schrijft een open brief aan Conte

in Lifestyle Italië

door Nelleke Pruijs

Nu overal restaurants gesloten worden en uit eten gaan niet meer mogelijk is, dreigt een volledige sector van de economie gedecimeerd te worden, alleen de draagkrachtigen die kunnen teren op een spaarpotje en niet met grote leningen zijn opgezadeld zullen straks overleven. Dat lijkt de toekomst.
oktober 22, 2020

Italie - Realtime updates over reizen, reisopties en te volgen regels

in Reistips uit Italië

door Elisabeth Bertrand

Het Italiaans verkeersbureau die de toeristische sector al sinds de eerste lockdown ondersteunt met bulletins, met name statistieken over de toeristische sector in Italië gaat nu ook internationale reizen volgen met updates over de situatie vanaf de 28 satelliet kantoren (Nederland valt onder kantoor Frankfurt, België heeft een bureau in Brussel) zodat ze nieuwe trends kunnen volgen en op de vraag voor reizen naar Italië kunnen inspelen en informatie door te geven aan hun partners in Italië.  Het betreft Realtime informatie met alle details over hoe en waar je nu veilig kunt reizen.