Agriturismo
agriturismo
5 of 5 (27 Votes)

De tekst van de regionale wetgeving met betrekking tot het verkrijgen, het hebben en het houden van een vergunning voor een vakantieboerderij, in Italië te herkennen aan het woord 'agriturismo'. (Vertaald uit het Italiaans). Dolcevia is niet aansprakelijk voor de juistheid van de vertaling en de correctheid in verband met de huidige wetgeving die misschien is aangepast of gewijzigd sinds de publicatie van onderstaande versie. Wij raden iedereen dan ook aan deze versie op juistheid te toetsen indien men van plan is een agriturismo te beginnen.

agriturismo

Regionale wetgeving N. 3 (03-04-2002)
Wijzigingen sinds 2002 zijn hier niet opgenomen.

Artikel 1
1.  De Regio, in overeenkomst met de landelijke wetgeving, steunt de landbouw ook door middel van het promoten van desbetreffende vormen van toerisme op het platteland met als doel:
a. De ontwikkeling en het evenwicht van de landbouwgrond en het platteland te begunstigen
b. Het bestaan van landbouwers in de plattelandsgebieden te vergemakkelijken door het ontwikkelen van het uitbreiden van hun activiteiten om het inkomen en de levensomstandigheden te verbeteren
c. Het creeren en behouden van nieuwe vormen van toerisme en toeristische diensten op het platteland
d. Het beschermen en verbeteren van het natuurlijke erfgoed en plattelandsbebouwing
e. Het bewaren, beschermen en promoten van de omgeving en het landschap
f.  Het exploiteren van typische regionale producten en tradities
g. Het beschermen en promoten van culturele tradities en initiatieven op het platteland
h. Het sociale en jongeren-toerisme ontwikkelen om zodoende de omgeving en de plattelandstradities beter te leren kennen
 
Artikel 2
1.  Onder agritoeristische activiteiten worden verstaan: seizoensactiviteiten van ontvangst en gastvrijheid, uitgevoerd door zelfstandige of verenigde ondernemers, door middel van het gebruik van de plattelandsstructuren en bronnen zoals beschreven in artikel 7. De bovenstaande activiteiten moeten verband houden met het plattelandsleven of er een aanvulling op zijn (regel van verbondenheid en/of aanvulling), en mogen dus niet bestaan uit openbare commerciele activiteiten van horeca en kamerverhuur.
2.  In het bijzonder worden onder agriturismo verstaan:
a.  Onderdak verlenen in het boerenbedrijf of bijgebouwen
b.  Gasten onderbrengen op open plekken die speciaal zijn ingericht voor het verblijf
c.  Voorzien in de consumptie van voedsel, hapjes en drankjes, ook alcoholhoudende drank, producten die voor 35% afkomstig zijn van het eigen terrein, beperkt tot 2% in geval van bedrijven die gelegen zijn in bergachtige omgeving of op grond ongeschikt voor landbouw. Aanvullende producten voor de bereiding, afkomstig van distributeurs van levensmiddelen, mogen de 20% niet overschrijden. Het overgebleven deel moet uit lokaal geproduceerde producten bestaan en direct bij regionale boerenbedrijven worden ingekocht.
d.  Het organiseren van activiteiten die verband houden met de tradities van het plattelandsleven, of recreatieve, sportieve of culturele activiteiten gerelateerd aan landbouwactiviteiten, zoals het organiseren van rondleidingen of cursussen op het terrein of betreffende de landbouw.
3.  Onder seizoensactiviteiten wordt verstaan: het verblijf van de gasten mag niet langer zijn dan 3 opeenvolgende maanden
 
Artikel 3
1.  De agritoeristische activiteiten moeten verbonden zijn met het boerenbedrijf en/of er een aanvulling op zijn. Het boerenbedrijf moet in elk geval de belangrijkste activiteit blijven.
2.  Om het boerenbedrijf de belangrijkste activiteit te laten zijn, moet de (werk)tijd besteed aan het boerenbedrijf groter zijn dan de tijd besteed aan agritoeristische activiteiten.
3.  In artikel zijn wordt gesproken over tabellen om werkuren besteed aan de verschillende activiteiten van landbouw en van agritoeristische activiteiten.
4.  De regel van verbondenheid en/of aanvulling op boerenactiviteiten geldt voor bedrijven die onderdak bieden aan niet meer dan acht personen of zestien maaltijden per dag verzorgen of campers, caravans en tenten ontvangen met een maximum van vier plaatsen.
5.  Om de regel van verbondenheid en/of aanvulling te controleren, moet de eigenaar van een agriturismo voor 31 december van elke periode van drie jaar na aanvang van de activiteiten, bij de gemeente waarin de activiteiten plaatsvinden, een presentatie indienen volgens de procedures genoemd in artikel 6.
 
Artikel 4
1.  De eigenaars van een agriturismo mogen, om de activiteiten uit te voeren, gebruik maken van hun familieleden (volgens wetsartikel 230 bis van het burgerlijk wetboek) en van werknemers met een contract voor agrarisch werk volgens de huidige wet.
2.  Er mag gebruik gemaakt worden van de titel eigenaar van een agriturismo en de namen agriturismo en agrituristico door zelfstandige ondernemers of verenigde ondernemers ingeschreven in de regionale lijst (artikel 9) en in het bezit van de vergunning genoemd in artikel 10.
3.  Het is verboden om gebruik te maken van de namen agriturismo en agrituristico, ook niet afgeleiden ervan en dergelijke, als individueel of commercieel merk, door mensen die niet voldoen aan de eisen genoemd onder punt 2.
4.  Op dezelfde manier is het verboden voor agritoeristische bedrijven om gebruik te maken van namen als ristorante, pizzeria, albergo, die zijn voorbehouden aan eigenaars met commerciele licenties.
 
BoerderijwinkelArtikel 5
1.  De ontvangstcapaciteit van boerenbedrijven die agritoeristische activiteiten uitvoeren, mag niet groter zijn dan:
a.  Voor gastvrijheid/onderdak in appartementen: 35 slaapplaatsen. Het is toegestaan de limiet van 50 bedden te bereiken voor bedrijven in bergachtige gebieden of gebieden die volgens de wet benadeeld zijn, en ook in gebieden die gelegen zijn in regionale en nationale parken en gebieden die bescherming van het landschap genieten volgens regionale beschermingsplannen voor de omgeving.
b. Voor verblijf op open plekken: 12 staanplaatsen. In dit geval moet het boerenbedrijf een oppervlakte van minstens 3 hectare beslaan. Een maximum van 20 staanplaatsen is toegestaan voor bedrijven gelegen in bergachtige gebieden of gebieden die volgens de wet benadeeld zijn, met een minimum van 10 hectare.
c.  Voor het verzorgen van maaltijden en dranken: 70 plekken aan tafel. Deze limiet kan verhoogd worden tot 90 in het geval van producten die voor niet minder dan 50% afkomstig zijn uit het eigen boerenbedrijf. Het maximaal aantal maaltijden dat een bedrijf mag verzorgen in de loop van een jaar is hetgeen toegestaan volgens de regel van verbondenheid  en/of aanvulling.
 
Artikel 6
1.  De regelgeving wat betreft uitvoering van deze wet bevat:
a.  Tabellen voor de berekening van de werkuren besteed aan agrarische activiteiten en agritoeristische activiteiten
b.  Formulieren voor administratieve doeleinden
c.  Criteria en procedures voor het nakomen van de regels van verbondenheid en aanvulling
d.  Typologie van de producten afkomstig van het boerenbedrijf of lokale productie gebruikt voor het verzorgen van snacks, maaltijden en dranken
e.  Normen betreffende hygiene en sanitair
f.  De procedures en het documentatiemateriaal voor inschrijving in de regionale lijst van agriturismo-ondernemers volgens artikel 9
g.  Criteria, procedures en documentatiemateriaal voor de afgifte en verlenging van de vergunning voor het uitvoeren van agritoeristische activiteiten
h.  Criteria en procedures voor de classificatie van agriturismi
i.  De minimale periodes van opening
j.  Elke andere noodzakelijke bepaling inzake de uitvoering van deze wet
2.  De bepalingen genoemd onder punt 1 moeten zijn goedgekeurd door de regionale raad, binnen 120 dagen na het van kracht worden van deze wet.
 
Artikel 7
1.  Voor de agritoeristische activiteiten mogen worden gebruikt: de ruimtes in de woning van de ondernemer, gelegen op het perceel, en ook de gebouwen of gedeeltes daarvan op het perceel, onafhankelijk van de inschrijving in het kadaster.
2.  De agritoeristische activiteiten mogen ook  worden uitgevoerd in het oude centrum van plattelandsstadjes, in ruimtes die in het bezit zijn van de ondernemer. Zo kunnen ook onroerende zaken gebruikt worden, die bestemd zijn voor de eigen bewoning door de ondernemer indien hij niet beschikt over gebouwen en structuren op zijn perceel, maar wel in dezelfde gemeente.
3.  De gebouwen die gebruikt worden voor agritoeristische activiteiten, behouden hun functie van agrarisch gebruik.

Bed en Breakfast op agriturismoArtikel 8
1.  De agritoeristische bedrijven moeten, vanwege aspecten van bewoonbaarheid en toegankelijkheid, beschikken over de door gemeentelijke bouwregelgeving vereiste bouwtechnische en sanitaire en hygienische structuren, rekening houdend met hun plattelandskarakter.
2.  Het is verplicht om voor een eenpersoonskamer minstens 7 vierkante meter te reserveren, en 11 vierkante meter voor een tweepersoonskamer, en 4 vierkante meter extra voor elk extra bed. Ook moet de hoogte minimaal 2,5 meter zijn, wanneer de bouwtechnische en architectonische kenmerken van het gebouw niet kunnen voldoen aan de hierboven vermelde eisen, kan de hoogte eventueel tot 2,2 meter verlaagd worden, mits de ruimte per bed niet kleiner is dan 18 kubieke meter voor een eenpersoonskamer en 23 kubieke meter voor een tweepersoonskamer.
3.  De oppervlakte van de woonruimte bestemd voor overnachting en verblijf  met eigen keuken, is vastgesteld op 26 vierkante meter en er mogen maximaal 4 personen verblijven. In het geval van een kind tot 12 jaar kan dat aantal eventueel verhoogd worden tot 5.
 
Artikel 9
1.  Bij de desbetreffende regionale instelling is een lijst van agritoeristische ondernemers ingesteld.
2.  Inschrijving op deze lijst is verplicht voor de afgifte van de gemeentelijke vergunning (artikel 10).
3.  Middels het reglement besproken in artikel 6 zijn de procedures van inschrijving, en de benodigde documentatie besproken.
4.  De inschrijving op de lijst wordt als voldaan beschouwd wanneer de termijn zoals besproken in artikel 6 verstreken is zonder tegenbericht aan de belanghebbende(n).
5.  De inschrijving wordt niet toegestaan in de gevallen voorzien in artikel 6, punt 3, volgens wet nummer 730, 5 december 1985.
6.  Uitschrijving van de lijst is bepaald wanneer de ondernemer geen activiteiten heeft uitgevoerd binnen drie jaar na inschrijving, in geval van intrekken van de vergunning (artikel 12) of bij verlies van de vereisten.
7.  Een regionale commissie controleert periodiek het bestaan en het onderhoud van de vereiste kwaliteit.
8.  In geval van uitschrijving van de lijst moeten de ondernemers eventuele subsidies en dergelijke terugbetalen, gerekend vanaf de datum van vaststelling van kwaliteitsverlies.
9.  De Regio communiceert de voldane inschrijving of uitschrijving aan de gemeente waar het agritoeristische bedrijf gevestigd is.
 
Artikel 10
1.  Agrarische ondernemers, ingeschreven op de lijst besproken in artikel 9, moeten, wanneer zij agritoeristische activiteiten willen gaan doen, bij de gemeente waar de onroerende zaken zich bevinden, een aanvraag voor een vergunning indienen.
2.  In artikel zijn worden de procedures en de benodigde documentatie voor de afgifte en verlenging van de vergunning besproken.   
3.  De vergunning wordt binnen 60 dagen na de aanvraag verstrekt wanneer men aan de gestelde kwaliteitseisen voor de verschillende activiteiten voldoet.
4.  De vergunning vervangt alle andere administratieve maatregelen en wordt gratis verstrekt en is drie jaar geldig. Bij het verstrijken van de drie jaar vraagt de ondernemer verlenging aan, middels de besproken procedures.
5.  In de gemeentelijke vergunning moeten de toegestane agritoeristische activiteiten gespecificeerd worden, evenals het toegestane gebruik per jaar en de periodes van opening. Op verzoek van de ondernemer, of als gevolg van uitgevoerde controles, kan de gemeente de omvang van de activiteiten aanpassen, middels een aanpassing in de vergunning.
6.  Voor 31 januari van elk jaar stuurt de gemeente de Regio een up-to-date lijst van agritoeristische ondernemers met vergunning, met de locatie van het bedrijf en een beschrijving van de verschillende activiteiten.
 
Artikel 11
1.  De persoon met een vergunning voor het uitvoeren van agritoeristische activiteiten moet:
a.  Beginnen met de activiteiten binnen een jaar na afgifte van de vergunning
b.  De vergunning beschikbaar maken voor het publiek
c.  De begrenzingen en procedures genoemd in de vergunning en de tarieven uiteengezet in artikel 13
d.  Voorzien in de periodieke registratie van de gasten  
e.  Voorzien in informatiemateriaal over de regionale producten, evenals traditionele regionale producten en biologische producten.
 
Artikel 12
1.  De vergunning kan tijdelijk, voor een periode van 10 tot 30 dagen, worden stopgezet wanneer de ondernemer niet blijkt te voldoen aan de door deze wet gestelde eisen.
2.  De vergunning kan worden ingetrokken wanneer de ondernemer:
a.  Niet binnen een jaar na afgifte van de vergunning met de activiteiten begonnen is, of sinds een jaar gestopt is.
b.  Niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 11
c.  Binnen een jaar meer dan twee schorsingen zoals genoemd in punt 1 gehad heeft
d.  De in artikel 17 genoemde begrenzingen wat betreft het gebruik van onroerende zakenniet respecteert.
3.  Intrekking van de vergunning wordt aan de Regio gecommuniceerd door de gemeente in verband met het bijwerken van de lijst uit artikel 9.
 
Artikel 13
1.  In de ruimtes waarin gasten ontvangen worden of verblijven moet een overzicht van de prijzen voor de verschillende diensten beschikbaar zijn, inclusief een lijst van de kamers met een beschrijving van de voor elke kamer beschikbare services en meubilering, van eventuele extra bedden en de maximaal toepasbare prijzen.
2.  In elke kamer moet een prijskaart hangen , met de maximale prijzen voor overnachting en eventuele andere services.
3.  De ondernemers met een vergunning o gasten te laten overnachten in open ruimtes of in de buitenlucht, moeten voor 1 oktober van elk jaar de gemeente de prijzen doorgeven die zij van plan zijn te gaan vragen vanaf 1 januari van het volgende jaar, met de mogelijkheid om ze aan te passen;  voor 1 maart van elk jaar wat betreft de prijzen vanaf 1 juni van dat jaar.
 
Artikel 14
1.  Wanneer de ontvangstcapaciteiten van het bedrijf groter zijn dan 6 kamers voor verblijf of 4 staanplaatsen voor kampeerders of 25 plaatsen voor het verzorgen van maaltijden en dranken, zijn in wet nummer 13 van 9 januari 1989 de regels beschreven betreffende het overwinnen en verwijderen van architectonische begrenzingen in agritoeristische structuren.   
2.  Indien het bouwtechnisch onmogelijk is om architectonische begrenzingen te verwijderen ten gunste van de ontvangst van minder valide personen, is een uitzondering op de regel genoemd onder punt 1 mogelijk.
 
Artikel 15
1.  In de gebouwen gebruikt voor agritoeristische activiteiten zijn onderhoudswerkzaamheden toegestaan, evenals verbouwingswerkzaamheden. In geval van verbouwing, is het vergroten van de inhoud mogelijk indien goedgekeurd door de gemeentelijke regelgeving.
2.  De Regio steunt werkzaamheden die het plattelandsuiterlijk / karakter van het gebouw in stand houden, en gebruik maken van typisch regionale materialen en technieken.
3.  De bouwvergunningen voor werkzaamheden in dit artikel vernoemd wordt gratis verstrekt.
 
Artikel 16
1.  De Regio verleent subsidies aan zelfstandige of verenigde ondernemers die ingeschreven zijn in de lijst uit artikel 9. De gelden worden vertrekt voor de volgende initiatieven:
a.  Verbouwing en ordening van ruimten bedoeld voor agritoeristische activiteiten in gebouwen van het boerenbedrijf, evenals aanpassing van open ruimtes bedoeld voor kampeerders
b.  Het opzetten van guided tours en sport- en spelactiviteiten die verband houden met de agrarische en agritoeristische activiteiten.
3.  In akten die zullen volgen, worden de criteria, de procedures, de percentages van financiele steun en de prioriteiten van de bijdrages beschreven.
 
Artikel 18
1.  De Regio, de provincies en lokale instellingen zullen toezien op initiatieven van onderwijs en training voorde agritoeristische ondernemers.
 
Artikel 19
1.  De gemeenten zullen toezien op de controle van deze wetgeving.   
 
Artikel 20
1.  Met plattelandstoerisme wordt bedoeld: een specifieke stroming in het regionale aanbod van toerisme bestaande uit een geheel aan activiteiten waaronder gastvrijheid, horeca, sportactiviteiten, vrijetijdsbesteding, uitgevoerd op een natuurvriendelijke manier met respect voor de omgeving en de cultuur.
2.  Plattelandstoerisme moet worden uitgevoerd in bestaande gebouwen, gelegen buiten de bebouwde kom van een stad of in plattelandsdorpjes, die karakteristieke kenmerken van de traditionele bouwstijl van het gebied.
3.  De  horeca moet zich voor baseren op lokale of typische producten die op regionale bedrijven geproduceerd zijn, met name producten met de benaming DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, traditionele producten en biologische producten.
 
Artikel 21
1.  Voorbeelden van plattelandstoerisme zijn:
a.  Country-houses zoals beschreven in de regionale wetten van de sector
b.  Plattelandscentra voor horeca en proeverijen  
2.  Deze vormen van plattelandstoerisme worden door wet nummer 287 van 25 augustus 1991 bepaald. De gemeente bepaalt haar eigen plan voor het verstrekken van voedingsmiddelen en dranken, en het verlenen van vergunningen voor het uitvoeren van dergelijke activiteiten.
3.  De vergunningen zijn niet toepasbaar op zones die niet tot het platteland behoren.
 
Artikel 22
1.  Voor overtredingen van de bepalingen uit artikel 4 zijn geldboetes voorzien van 500 tot 1000 euro.
2.  Wie activiteiten uitvoert zonder de vergunning genoemd in artikel 10 kan een geldboete van 2500 tot 7750 euro krijgen, evenals sluiting van het bedrijf zonder vergunning. Een vergunning kan niet opnieuw worden verleend voordat minstens een jaar is verstreken na de sluiting.
3.  De eigenaar van een plattelandsbedrijf die agritoeristische activiteiten uitvoert en meer dan het toegestane aantal slaapplaatsen gebruikt, moet een geldboete betalen die 5 tot 10 keer de prijs die gevraagd is voor de diensten aan elke gast teveel.
4.  Er wordt een geldboete van 250 tot 500 euro geheven in geval van:
a- toekenning door middels van teksten, borden of publicaties aan de eigen onderneming van voorzieningen anders dan de bestaande of benamingen anders dan waarvoor vergunningen verleend zijn.
b. Overtredingen van de afgesproken periodes van opening
c.  Het niet tentoonstellen van de vergunning aan het publiek
d.  Overtreding van andere verplichtingen
5.  In het geval dat dezelfde overtreding tweemaal in twee jaar wordt begaan, worden de geldboetes verdubbeld; ook wordt het bedrijf 3 tot 30 dagen gesloten. In geval van herhaling van de overtreding, kan de gemeente de vergunning intrekken.
6.  De geldboetes die door de gemeente worden opgelegd zijn bepaald door wet nummer 33 van 10 augustus 1998.
 
Artikel 23
1.  Om de problematiek wat betreft de activiteiten te analyseren en voorstellen et cetera aan de regionale raad te formuleren, is een permanent Congres voor agriturismo en plattelandstoerisme ingesteld, onderverdeeld in:
a.  Algemeen comita©
b.  Technisch comita©
2.  Het algemene comita© bestaat uit:
a.  Managers van regionale structuren met kennis van zaken op het gebied van omgeving, gezondheid, toerisme, stedenbouw et cetera.
b.  Een vertegenwoordiger van elk van de agrarische beroepsorganisaties die het meest vertegenwoordigd zijn in de regio
c.  Een vertegenwoordiger van de cooperatie, aangesteld door de beroepsorganisaties
d.  Een vertegenwoordiger aangesteld door de instellingen die zorgen voor controle en toezicht op de activiteiten
e.  Een vertegenwoordiger van de commerciele exploitanten
f.  Een vertegenwoordiger van de toeristische exploitanten
g.  Een vertegenwoordiger van de verenigde kamers van koophandel in de regio de Marche.
3.  Het technisch comita©, die de uitvoering en de toepassing van de regelgeving voor de agritoeristische sector moet analyseren, bestaat uit:
a.  Een manager van de regionale structuur met kennis van zaken op het gebied van agriturismo
b.  Ambtenaren belast met onderwijs en training op het gebied van agriturismo
c.  Vier vertegenwoordigers aangesteld door de agritoeristische verenigingen
 
Artikel 24 tot en met 28 handelen over wetgevingstechnische zaken die niet echt interessant zijn. Er wordt o.a. verteld aan welke wetboeken en artikelen gerefereerd wordt en dat deze wetgeving volgens Europese normen opgesteld is.
Slotformulering:
De wetgeving zal gepubliceerd worden op de officiele Bollettino van de Regio. Iedereen op wie het betrekking heeft wordt gevraagd deze te bekijken en het te behandelen als wet van de regio Marche. Gedateerd in Ancona, 3 april 2002.

     

Disclaimer

Deze gids is bedoeld als een algemene inleiding op het onderwerp en mag niet worden beschouwd als juridisch, financieel of professioneel advies. We raden altijd aan om professioneel advies in te winnen voordat je beslissingen neemt op basis van de verstrekte informatie.

Good, clean en fair voedselsysteem

Slow Food Foundation website linkBij Dolcevia.com streven we ernaar om niet alleen de authentieke smaken van de Italiaanse keuken te delen, maar ook om bewustzijn te creëren over het belang van duurzame en verantwoorde voedselproductie.

In lijn met deze visie ondersteunen we de principes van de internationale Slow Food organisatie, een beweging die zich inzet voor het behoud van lokale voedselculturen en -tradities, en het bevorderen van kleinschalige, duurzame landbouw. Slow Food gaat over meer dan alleen genieten van heerlijk eten; het is een toewijding aan het beschermen van ons milieu, het ondersteunen van kleine boeren, en het waarborgen van biodiversiteit. Door recepten te kiezen die aansluiten bij de Slow Food filosofie, dragen we bij aan een betere wereld waarin we respect tonen voor de natuur, dierenwelzijn bevorderen en de rijkdom van culinaire tradities behouden. Samen kunnen we een verschil maken door bewuste keuzes in onze keuken, voor een gezondere planeet en een rijkere smaakervaring.Je kunt trouwens ook als consument lid worden van de Slow Food Foundation, klik hier voor meer informatie hierover.