Disclaimer

Deze disclaimer bevat de gebruikersvoorwaarden en privacystatement.

© 2017 tot heden, Harper Douglas-Max L.L.C., Walnut, C.A., USA


Gebruikersvoorwaarden

Onderstaande rechten gelden voor alle websites die in eigen beheer van Harper Douglas-Max L.L.C. te Walnut C.A. U.S.A. (verder weergegeven als Harper Douglas-Max) gemaakt zijn. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Harper Douglas-Max in beheer heeft (verder weergegeven als Harper Douglas-Max site(s)). Concreet gelden deze voorwaarden onder andere voor Dolcevia.com, HDM.agency, Italie-Reisaanbiedingen.website, Italiereisspecialist.online en alle sub domeinen. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle andere websites die Harper Douglas-Max in beheer heeft (verder weergegeven als Harper Douglas-Max site(s)).

1.0 Alle rechten op de inhoud van alle Harper Douglas-Max sites berusten bij Harper Douglas-Max L.L.C. te Walnut C.A. U.S.A., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de betreffende site. Dit geldt tevens voor alle inhoud van Dolcevia.com.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van de Harper Douglas-Max sites en haar toeleveranciers op de inhoud van betreffende Harper Douglas-Max site, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Harper Douglas-Max c.q. haar toeleveranciers. Gebruiker mag de inhoud van de Harper Douglas-Max sites slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om informatie verkregen uit de Harper Douglas-Max sites op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.

De verwerking van de gegevens op de Harper Douglas-Max sites en de totstandkoming van de Harper Douglas-Max sites is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Harper Douglas-Max, noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de Harper Douglas-Max sites staan opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Harper Douglas-Max c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de Harper Douglas-Max sites aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Harper Douglas-Max is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Harper Douglas-Max sites voor gebruiker. Harper Douglas-Max is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. De aansprakelijkheid van Harper Douglas-Max, de personeelsleden van Harper Douglas-Max en van de personen voor wie Harper Douglas-Max verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), die aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.1 Tekst, afbeeldingen, video's en andere media
Elke tekst, afbeelding, video en andere media die door een derde partij op een van de Harper Douglas-Max sites worden geplaatst, valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van Harper Douglas-Max. Harper Douglas-Max is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie, foto's en afbeeldingen welke op de Harper Douglas-Max sites beschikbaar word(t/en) gesteld.

1.2 ´Notice and Takedown´ procedure
Indien u van mening bent dat content die op een Harper Douglas-Max site is geplaatst, inbreuk maakt op uw rechten of rechten van derden dan wel in strijd is met de gedragsregels van de website, kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar management@hdm.agency

U garandeert dat bovenstaande informatie juist en volledig is en dat u uw klacht te goeder trouw heeft ingediend. Schade die ontstaat door misbruik van de ´Notice and Takedown´ procedure zal op u worden verhaald. U vrijwaart Harper Douglas-Max nadrukkelijk voor alle schade en kosten die het gevolg is van eventuele aanspraken met derden naar aanleiding van uw klacht. Klachten die niet alle informatie bevatten zoals hierboven weergegeven, zullen niet in behandeling worden genomen. Indien uw klacht volgens ons voldoet aan bovenstaande vereisten, zullen wij de desbetreffende content voorlopig verwijderen. U zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wij zullen de gegrondheid van de klacht beoordelen aan de hand van de gedragsregels die op de website van toepassing zijn en het door u aangedragen bewijsmateriaal. Na beoordeling van uw klacht beslist Harper Douglas-Max of de content definitief verwijderd blijft of weer terug op de website geplaatst zal worden. U wordt van het besluit per e-mail op de hoogte gebracht.

1.3 Artikelen toevoegen/wijzigen door bezoekers
Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan een bestaande pagina dan publiceert u een nieuw document. Bij de door u doorgevoerde wijzigingen zullen wij uw gebruikersnaam weergeven zodat u bekend wordt als de auteur van de wijziging.

1.4 Identificatie van een auteur
Om een wijziging te publiceren of een nieuwe pagina aan te maken dient u ingelogd te zijn met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u ingelogd bent, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan een echte naam zijn of een pseudoniem. U bepaalt zelf uw naam, sommige namen zijn echter niet toegestaan. Door gebruikers te vragen om zich te registeren en in te loggen probeert Harper Douglas-Max ongeoorloofd gebruik of spam te voorkomen.

1.5 Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een contract afsluit, iets bestelt of gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Harper Douglas-Max) legt Harper Douglas-Max gegevens vast. Harper Douglas-Max gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Harper Douglas-Max, van haar zusterondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden, op de hoogte te houden. Hierbij tracht Harper Douglas-Max rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Harper Douglas-Max per email. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Tevens zijn op de contracten van onze dienstverlening de algemene voorwaarden van Harper Douglas-Max van toepassing. Deze kunt u vinden op https://italie-reisaanbiedingen.website/algemene-voorwaarden/

1.6 Klikgedrag
Op de Harper Douglas-Max sites worden algemene bezoekersgegevens, zonder dat deze bezoekers zich identificeren, bijgehouden, zoals dat algemeen gebruikelijk is bij de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Harper Douglas-Max haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

1.7 Gebruik van Cookies
Harper Douglas-Max maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Aan de hand van een cookie kan onze website u, de eerstvolgende keer dat u op de website langskomt, herkennen. Met behulp van dit cookie kan de Harper Douglas-Max site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken. Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser (door in uw browser 'cookies off' in te stellen). Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

1.8 Harper Douglas-Max en andere websites
Op de Harper Douglas-Max sites treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Harper Douglas-Max kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement (zie punt 2.0).

1.9 Gedragsregels
Op de Harper Douglas-Max site dient rekening gehouden te worden met de volgende gedragsregels.

1.10 Wijzigingen
Harper Douglas-Max behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer daarom regelmatig de Harper Douglas-Max voorwaarden.

2.0 Privacy statement

Harper Douglas-Max, waarvan deze site onderdeel is, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Harper Douglas-Max houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is

Harper Douglas-Max L.L.C., Walnut C.A. U.S.A.