Privacybeleid - Privacy Policy

Laatst bijgewerkt: 10/02/2024

Bedankt voor uw bezoek aan het Privacybeleid van Dolcevia.com. Dit privacybeleid legt uit hoe Dolcevia.com (collectief, "Dolcevia.com", "wij", "ons", of "onze") verzamelt, gebruikt en deelt informatie over u ("u", "van u" of "gebruiker") wanneer u toegang tot of gebruik van onze websites ("Diensten").

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle gegevens van derden die zij verstrekken of delen via de Diensten en bevestigen dat zij de toestemming van de derde hebben om dergelijke gegevens aan ons te verstrekken.

Informatie die wij verzamelen

We kunnen informatie over u verzamelen en combineren wanneer u de Diensten opent of gebruikt, waaronder:

Contactgegevens: zoals:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Uw locatie, alleen bij gebruik van onze interactieve kaarten en routes
 • Transactiegegevens: zoals in uw winkelwagen geplaatste artikelen, gekochte producten, productgegevens, verzendgegevens, aankoopprijs, aankoopdatum en betalingsgegevens.

Informatiebronnen en trackingtechnologieën

Wij verzamelen informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, zoals wanneer u een formulier indient of ons een bericht met uw informatie stuurt.

Wij kunnen ook informatie over u ontvangen van onze partners, met inbegrip van maar niet beperkt tot distributiepartners, datadiensten en marketingbedrijven. Wij kunnen deze informatie combineren met andere informatie die wij van of over u verzamelen. In deze gevallen regelt ons Privacybeleid de behandeling van de gecombineerde informatie.

Wij en onze partners kunnen de in dit privacybeleid vermelde informatie verzamelen met behulp van cookies, webbakens, pixels en andere soortgelijke technologieën. Deze technologieën worden gebruikt voor verificatie, om uw voorkeuren of voortgang op te slaan, voor analyse en voor reclame en analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat cookies helemaal worden geweigerd, dat onze cookies in het bijzonder worden geweigerd, of dat cookies worden verwijderd. Dit kan er echter toe leiden dat sommige of al onze Diensten niet functioneren op de computer of het apparaat van die gebruiker.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen om onze Diensten en andere interacties die we met u hebben te leveren, te onderhouden en te verbeteren. We gebruiken de verzamelde informatie bijvoorbeeld om:

Onze online ervaring te vergemakkelijken en te verbeteren;

Producten en diensten te leveren, verificatie uit te voeren, transacties en retouren te verwerken en u gerelateerde informatie te sturen, waaronder bevestigingen, routes, reisschema's, ontvangstbewijzen, facturen, klantervaringsonderzoeken en kennisgevingen over producten of Diensten;

Verwerken en leveren van promoties;

uw opmerkingen en vragen te beantwoorden en klantenservice te verlenen;

Als u ons hebt aangegeven dat u meldingen of promotieberichten wilt ontvangen;

Frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen en onze rechten en eigendommen en die van anderen te beschermen;

Voldoen aan onze wettelijke en financiële verplichtingen;

Trends, gebruik en activiteiten monitoren en analyseren;

Trends, gebruik en activiteiten monitoren en analyseren;

Onze partners te voorzien en toe te staan reclame en marketing aan te bieden die gericht is op uw interesses.

Hoe wij informatie kunnen delen

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen in de volgende situaties:

Dienstverleners van derden. Wij kunnen gegevens delen met dienstverleners, verkopers, contractanten of agenten die transacties voltooien of diensten namens ons uitvoeren, zoals degenen die ons helpen met onze zakelijke en interne activiteiten zoals fraudepreventie, klantenservice, cadeaubonnen, ervaringen, personalisatie van routes en routes, marketing en reclame;

Verandering van bedrijf. We kunnen gegevens delen in verband met een zakelijke transactie, zoals een fusie of overname van al onze of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf, joint venture, bedrijfsreorganisatie, insolventie of faillissement, financiering of verkoop van bedrijfsactiva;

Om te voldoen aan de wet. Wij kunnen gegevens delen om juridische procedures te vergemakkelijken die voortvloeien uit rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving zoals toegestaan door de wet.

Met uw toestemming. Wij kunnen gegevens delen met derden wanneer wij uw toestemming hebben.

Met reclame- en analysepartners. Zie het gedeelte "Adverteren en Analytics" hieronder.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een analysedienst van Google LLC. Wij gebruiken deze dienst om te helpen analyseren hoe gebruikers de Dienst gebruiken, met het oog op het analyseren van het gebruik op verschillende apparaten en het aanbieden van verbeteringen voor alle gebruikers. Voor meer informatie over Google Analytics, bezoek hun Privacybeleid. Klik hier om deze functie uit te schakelen door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Beveiliging van gegevens

Wij treffen commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Ondanks onze beste inspanningen is echter geen enkele beveiligingsmaatregel volledig ondoordringbaar.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de gegevens die wij over u verzamelen zo lang als nodig is voor het doel of de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of voor andere legitieme zakelijke doeleinden, waaronder het voldoen aan onze wettelijke, regelgevende of andere nalevingsverplichtingen.

Privacyrechten van de EU

Personen in bepaalde landen, waaronder de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, hebben bepaalde wettelijke rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Voor zover informatie die wij verzamelen in verband wordt gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en wordt beschermd als persoonsgegevens onder de GDPR, wordt er in dit Privacybeleid naar verwezen als "Persoonsgegevens".

Verzoeken om toegang tot gegevens

Behoudens uitzonderingen die bij wet zijn voorzien, kunt u het recht hebben om te verzoeken om:

een kopie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren;

de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren;

uw Account of Persoonsgegevens te verwijderen;

Om toegang te krijgen tot uw privacyrechten, stuurt u ons een e-mail op support@dolcevia.com.

Over het algemeen zullen wij verzoeken binnen een maand behandelen. Het kan zijn dat wij u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit en/of het rechtsgebied waarin u woont te bevestigen. Als uw verzoek ingewikkeld is of als u een groot aantal verzoeken hebt ingediend, kan het langer duren. Wij zullen u laten weten of wij meer dan een maand nodig hebben om te antwoorden.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming op de volgende rechtsgronden:

Contractuele noodzaak: wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken om een contract met u aan te gaan of uit te voeren.

Toestemming: wanneer u toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw Persoonsgegevens om onze Diensten aan u te leveren, zoals onze online gebruikerservaring, communicatie met u, klantenservice, marketing, analyse en verbetering van ons bedrijf, en om onze Diensten te beschermen.

Leeftijdsgrenzen

Onze Dienst is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen. Als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw kind jonger dan 13 jaar ons informatie heeft gegeven, stuur ons dan een e-mail of schrijf naar het adres dat aan het einde van dit Privacybeleid staat. Gelieve uw vragen te markeren als "COPPA-informatieverzoek".

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dolcevia.com kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. We raden u aan deze pagina te bezoeken om op de hoogte te blijven. Als de wijzigingen materieel zijn, kunnen we u aanvullende kennisgeving aan uw e-mailadres of via onze diensten. Uw voortgezet gebruik van de Diensten geeft aan dat u akkoord gaat met het gewijzigde Privacybeleid.

Nieuwsbrieven

U kunt het ontvangen van onze marketing e-mails en/of nieuwsbrieven stopzetten door contact met ons op te nemen zoals beschreven onder "Contact" hieronder. We kunnen u nog steeds transactionele berichten sturen, waaronder mededelingen over de Diensten en antwoorden op uw vragen.

Opslag van informatie in de EU

Informatie die wij bewaren kan zowel binnen als buiten de EU worden opgeslagen. Als u buiten de EU woont, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie kunnen overdragen naar de EU, en dat EU wetten mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als die in uw land.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

 • https://www.hdm.agency
 • support@dolcevia.com - For deletion of your personal data please contact support@dolcevia.com
 • management@hdm.agency.com

   

Privacy Policy

Last Updated: 10/02/2024

Thank you for visiting the Privacy Policy of Dolcevia.com. This Privacy Policy explains how Dolcevia.com (collectively, “Dolcevia.com”, “we”, “us”, or “our”) collects, uses, and shares information about you (“you”, “yours” or “user”) when you access or use our websites (“Services”).

Users are responsible for any third-party data they provide or share through the Services and confirm that they have the third-party's consent to provide such data to us.

Information We Collect

We may collect and combine information about you when you access or use the Services, including:

Contact Information : such as:

 • first and last name

 • email address

 • Your location only when using our interactive maps and routes

Transactional Information: such as items placed in your cart, products purchased, product details, shipping information, purchase price, purchased date and payment information.

Sources of information and Tracking Technologies

We collect information that you directly provide to us, such as when you submit a form or send us a message with your information.

We may also receive information about you from our partners, including but not limited to distribution partners, data services, and marketing firms. We may combine this information with other information we collect from or about you. In these cases, our Privacy Policy governs the handling of the combined information.

We and our partners may collect the information noted in this privacy policy using cookies, web beacons, pixels and other similar technologies. These technologies are used for authentication, to store your preferences or progress, for analytics, and for advertising and analytics. Cookies are small text files stored on the User’s computer. Users can set their browser to reject cookies altogether, to reject our cookies in particular, or to delete cookies. However, this may cause some or all of our Services not to function on such user’s computer or device.

How We Use Your Information

We use information we collect about you to provide, maintain, and improve our Services and other interactions we have with you. For example, we use the information collected to:

 • Facilitate and improve our online experience;

 • Provide and deliver products and services, perform authentication, process transactions and returns, and send you related information, including confirmations, routes, itineraries, receipts, invoices, customer experience surveys, and product or Services-related notices;

 • Process and deliver promotions;

 • Respond to your comments and questions and provide customer service;

 • If you have indicated to us that you wish to receive notifications or promotional messages;

 • Detect, investigate and prevent fraudulent transactions and other illegal activities and protect our rights and property and others;

 • Comply with our legal and financial obligations;

 • Monitor and analyze trends, usage, and activities;

 • Provide and allow our partners to provide advertising and marketing targeted toward your interests.

How We May Share Information

We may share your Personal Information in the following situations:

 • Third Party Services Providers. We may share data with service providers, vendors, contractors, or agents who complete transactions or perform services on our behalf, such as those that assist us with our business and internal operations like shipping and delivery, payment processing, fraud prevention, customer service, gift cards, experiences, personalization, marketing, and advertising;

 • Change in Business. We may share data in connection with a corporate business transaction, such as a merger or acquisition of all or a portion of our business to another company, joint venture, corporate reorganization, insolvency or bankruptcy, financing or sale of company assets;

 • To Comply with Law. We may share data to facilitate legal process from lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement demands as permitted by law.

 • With Your Consent. We may share data with third parties when we have your consent.

 • With Advertising and Analytics Partners. See the section entitled “Advertising and Analytics” below.

Google Analytics

We use Google Analytics, an analytics service provided by Google LLC. We use this service to help analyze how users use the Service, with a view to analyzing usage across devices and offering improvements for all users. To learn more about Google Analytics, please visit their Privacy Policy . To opt-out of this feature by installing the Google Analytics Opt-out Browser Add-on, please click here .

Data Security

We implement commercially reasonable security measures designed to protect your information. Despite our best efforts, however, no security measures are completely impenetrable.

Data Retention

We store the information we collect about you for as long as necessary for the purpose(s) for which we collected it or for other legitimate business purposes, including to meet our legal, regulatory, or other compliance obligations.

EU Privacy Rights

Individuals located in certain countries, including the European Economic Area (EEA) and the United Kingdom, have certain statutory rights under the General Data Protection Regulation (GDPR) in relation to their personal data.

To the extent information we collect is associated with an identified or identifiable natural person and is protected as personal data under GDPR, it is referred to in this Privacy Policy as “Personal Data”.

Data Subject Access Requests

Subject to any exemptions provided by law, you may have the right to request:

 • a copy of the Personal Data we hold about you;

 • to correct the Personal Data we hold about you;

 • to delete your Account or Personal Data;

 • to object to processing of your Personal Data for certain purposes;

To access your privacy rights, send us an email at elisabeth@dolcevia.com.

We will generally process requests within one month. We may need to request specific information from you to help us confirm your identity and/or the jurisdiction in which you reside. If your request is complicated or if you have made a large number of requests, it may take us longer. We will let you know if we need longer than one month to respond.

Legal Bases For Processing Personal Data

We may process your Personal Data under applicable data protection law on the following legal grounds:

 • Contractual Necessity: we may process your Personal Data to enter into or perform a contract with you.

 • Consent: where you have provided consent to process your Personal Data. You may withdraw your consent at any time.

 • Legitimate interest: we process your Personal Data to provide our Services to you such as to provide our online user experience, communicate with you, provide customer service, market, analyze and improve our business, and to protect our Services.

Age Limitations

Our Service is intended for adults ages 18 years and above. We do not knowingly collect personally identifiable information from children. If you are a parent or legal guardian and think your child under 13 has given us information, please email or write to us at the address listed at the end of this Privacy Policy. Please mark your inquiries “COPPA Information Request.”

Changes to this Privacy Policy

Dolcevia.com may change this Privacy Policy from time to time. We encourage you to visit this page to stay informed. If the changes are material, we may provide you additional notice to your email address or through our Services. Your continued use of the Services indicates your acceptance of the modified Privacy Policy.

Newsletters

You can opt out of receiving our marketing emails and/or newsletters by contacting us as described under “Contact Us” below. We may still send you transactional messages, which include Services-related communications and responses to your questions.

Storage of Infrmation in the EU

Information we maintain may be stored both within and outside of the EU. If you live outside of the EU. you understand and agree that we may transfer your information to the EU, and that EU laws may not afford the same level of protection as those in your country.

Contact Us

If you have questions, comments, or concerns about this Privacy Policy, you may contact us at:

 • https://www.hdm.agency
 • support@dolcevia.com - For deletion of your personal data please contact support@dolcevia.com
 • management@hdm.agency.com